PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring A-line Finance

Uw privacy is belangrijk voor ons bij A-line Finance. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze diensten, voor zover u hier toestemming voor heeft gegeven. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij deze gebruiken.

Contactgegevens:

A-line Finance
Aline Hek
Trasmolenlaan 12
3442 JK Woerden
06-41420393

Onze diensten

A-line Finance verzorgt de administratie, jaarstukken, aangiftes en loonadministratie voor bedrijven en zelfstandigen. Daarnaast helpen wij u als ondernemer door advies op maat te geven. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A-line Finance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Loongegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A-line Finance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A-line Finance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit financiële en fiscale dienstverlening alsmede het voeren van de loonadministratie.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– A-line Finance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A-line Finance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor de wettelijke bewaarplicht naar de belastingdienst kunnen gegevens tot 7 jaar bewaard blijven. Uw gegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen

Delen van persoonsgegevens met derden

A-line Finance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. A-line Finance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A-line Finance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A-line Finance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aline@a-lineFinance.nl.

A-line Finance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A-line Finance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Een paar voorbeelden van de reeds getroffen maatregelen zijn:
Al onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord en onze data wordt versleuteld opgeslagen op de server. Daar waar mogelijk maken wij gebruik van twee-staps identificatie.
Wachtwoorden van (financiële) pakketten of het loonpakket worden niet automatisch
opgeslagen maar moeten elke keer opnieuw worden ingevoerd.
Loonstroken zullen niet meer per mail verzonden worden, maar enkel nog via een loonportal beschikbaar worden gesteld.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aline@a-lineFinance.nl

Laatste Nieuws

Volg mijn laatste nieuws en lees handige tips en tricks voor jouw financiële administratie en doelen.

Vijf redenen om van boekhouder over te stappen

Tijd voor verandering. Herken je bovenstaande voorbeelden? Ga dan eens na of

Vacature assistent-accountant / winstadviseur

Gaat jouw hart sneller kloppen wanneer alle puzzelstukjes van een administratie

Soorten belastingen

Iedere ondernemer heeft ermee te maken…belastingen. Als ondernemer ontkom je niet aan